K-märkning

Området Atlantis (kvarteret Accepten) är kulturskyddat. I den kulturhistoriska golv_i_hallenmotiveringen till beslutet om k-märkning i den högsta klassen (blå), anger Stadsmuseet bland annat: ”husen är genomgående välbevarade med ursprunglig utformning och karaktär och har ett stort arkitektur-historiskt värde. Den genomtänkta konstnärliga färgsättningen finns bevarad. Den välgestaltade markplanering och områdets planform med en öppen plats som bildar ett slags centralt allrum bidrar i hög grad till den väl sammanhållna miljön. Inom området finns flera gemensamhetslokaler och den kollektiva tanken genomsyrar projektet. Områdets tillkomst och tankarna bakom projektet berättar om den tidens bostadspolitiska målsättningar. Området har ett samhällshistoriskt värde.”

K-märkningen innebär att ”särskild hänsyn skall tas till såväl helhetsmiljön som till de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värde” (Stockholm Stadsmuseum dnr 106-43/5642-2007). Det finns med andra ord ett starkt stöd för att värna och bibehålla de väsentligaste delarna av områdets gestaltning.

Mer information om k-märkning i Stockholm kan du läsa på Stockholms Stadsmuseums webbplats.